Služba za finansijske poslove

U Službi za finansijske poslove vrše se sljedeći poslovi i to: izrada nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva.

Izrađivanje mjesečnih i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta, pripremanje završnog računa, osiguranje interne kontrole namjenskog utroška finansijskih sredstava, organizovanje rada na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora, izrada diobenog, zbirnog i konsolidiranog bilansa stanja i uspjeha, obračun plaća koje imaju karakter ličnih primanja izdataka koje imaju karakter materijalnih troškova i sl., izrada izvještaja informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz nadležnosti odsjeka, nabavka materijalno tehničkih sredstava i poslovi iz oblasti javnih nabavki, blagajnički poslovi i izvršavanje drugih poslova iz nadležnosti Službe.

Primjena pravnih propisa u nadležnosti Službe:

I. ZAKONI - Služba za financijske poslove

1. Zakon o Proračunu FBiH (Sl. novine FBiH 102/13)

2. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH(Sl.novine FBiH 83/09)

3. Zakon o izvršavanju Proračuna FBiH(Sl. novine FBiH 25/15) - jednogodišnji zakon

4. Zakon o porezu na dohodak (Sl. novine FBiH 10/08, 09/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

5. Zakon o doprinosima (Sl. novine FBiH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06,14/08)

6. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (Sl. novine FBiH 45/10)

II. PRAVILNICI, UPUTSTVA, PROCEDURE I POLITIKE - Služba za financijske poslove

1. Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u FBiH (Sl. novine FBiH 01/11)

2. Pravilnik o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu u FBiH (Sl. novine FBiH 27/12)

3. Računovodstvene politike za Federalne proračunske korisnike i riznicu (Sl. novine FBiH 40/08)

4. Uputstvo o blagajničkom poslovanju (Sl. novine FBiH 94/07)

5. Pravilnik o uvjetima, načinu korištenja i nabavi službenih putničkih automobila (interni pravilnik)

6. Pravilnik o reprezentaciji i poklonima (interni pravilnik)

7. Pravilnik o naknadama za putne troškove (interni pravilnik)

8. Pravilnik o financijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima (interni pravilnik)

9. Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u FMT (interni pravilnik)

10. Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju uposlenih u FMT (interni pravilnik)

11. Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proraćuna i vanproračunskih fondova na teritoriji FBiH (Sl.novine FBiH 48/08, 103/13, 11/14)

12. Pravilnik o uredskom poslovanju u FMT (interni pravilnik)

13. Procedure i način evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura (interna procedura)

14. Procedura o načinu korištenja i uporabi mobitela i fiksnih telefona (interna procedura)

15. Procedura za stvaranje obveza (interna procedura)

16. Procedura o rukovanju gotovim novcem i gotovinskim isplatama putem blagajne (interna procedura)

17. Procedura postupka nabavke roba, vršenje usluga i ustupanja radova (interna procedura)

18. Pravilnik o popisu imovine, potraživanju i obveza (interni pravilnik)

III. UREDBE - Služba za financijske poslove

1. Uredba o računovodstvu Proračuna u Federaciji BiH(Sl. novine 34/14)

2. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća (Sl. novine FBiH 63/10, 66/11)

3. Uredba o reprezentaciji i poklonima u Federalnim organima uprave i Federalnim upravnim organizacijama (Sl. novine FBiH 6/12)

4. Uredba o uvjetima, načinu korištenja i nabavi službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH (Sl. novine FBiH 9/13 )

5. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine FBiH 63/10, 09/11)

6. Uredba o načinu osnivanja i utvrđivanja visina naknada za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe (Sl. novine FBiH 48/14, 77/14)

IV. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl.novine 23/00)

Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684

Odnosi s javnošću
Tel: 061-255-191 / email: mirna.sadikovic@fmt.gov.ba 
Sektor za vanjsku trgovinu
Tel: 036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622

Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.

logo