Petak, 24 Maj 2019 12:38

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

1. OPIS:

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu kroz podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i savjetovanja potrošača.

 Javni poziv se raspisuje za:

 

1. Podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Projekte informisanja i savjetovanja potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeće teme:

2.1. upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača, putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, učešća u TV i radio emisijama, izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala.

2.2. organizovano savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju konkretnih potrošačkih problema.

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Finansiranje projekta je ograničeno do iznosa od 10.000,00 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave za projekte neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

 

2. CILJEVI:

1. Stvaranje i poboljšanje uslova za rad udruženja kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Finansijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informisanja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova, učešća u TV emisijama, izdavanja informativnih letaka, brošura i ostalih informativnih materijala, kao i savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju pritužbi ili sporova sa trgovcima i/ili davaocima usluga.

 

3. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br 32/01).

Prijavu za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu.

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u saradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekat. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definisati udruženje nosilac projekta i učesnici u projektu.

Projekti koji su finansirani iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osnovu ovog Javnog poziva, u skladu sa tačkom VIII. Odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača. (Sl. novine Federacije BiH broj 41/15).

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finansijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

 

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

4.1.

Prijava za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova po ovom Javnom pozivu se dostavlja na obrascu broj 1. koji je sastavni dio konkursne dokumentacije.

Uz prijavu se dostavlja:

-       Dokaz o registraciji udruženja;

-       Statut udruženja;

-       Izvještaj o radu i finansijski izveštaj za 2018. godinu usvojen od strane Skupštine udruženja;

-       Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2019. godinu (zaključno sa 31 05. 2019. godine);

-       Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za rad sa potrošačima;

-       Dokaz o evidentiranom broju članova udruženja;

-       Dokaz o prostornim i tehničkim uslovima za djelovanje udruženja.

4.2.

Prijava prijedloga projekta se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

Obavezna dokumentacija:

- Prijedlog projekta sa detaljnim obrazloženjem;

- Obrazac 1. „Prijava“ , popunjena i ovjerena od strane ovlašćenog lica;

- Obrazac 2. Prijedlog projekta“

- Naziv projekta

- Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;

- Opis projekta i metodologija realizacije,

- Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;

- Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o

   angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu  

   realizaciju;

-Obrazac 3. „Budžet projekta“.

Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi - rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;

-struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);

-Obrazac 4. „Kadrovski kapaciteti“.

Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.

-Obrazac 5. „Tehnički kapaciteti“

Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)

-Obrazac 6. “ Iskustvo u realizaciji projekata“

Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):

-Obrazac 7. „Izjava o zajedničkom projektu„

Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja Izjava o zajedničkom projektu treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenih lica svih uključenih udruženja.

Uz Izjavu o zajedničkom projektu priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definisan oblik saradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.

-Dokaz o registraciji udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Statut udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Izvještaj o radu i finansijski izveštaj za 2018. godinu usvojen od strane skupštine

udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2019. godinu

(zaključno sa 31.05.2019. godine).                                

 

5. KRITERIJI :

Kriteriji za finansiranje i sufinansiranje utvrđeni su Odlukom o kriterijima i postupku finansiranje i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača.

5.1. Kriteriji za podršku radu udruženja:                                                         vrijednost (%)

- kadrovski kapaciteti udruženja ……………….. …………………………...   20

- broj evidentiranih članova udruženja ………... …………………………….. 10

- prostorni i tehničkih kapaciteti ………………..……………………………... 20

- realizovane aktivnosti u prethodnoj godini ………………….......................   30

- planirane i realizovane aktivnosti u tekućoj godini   ………......................   20_____

                                                                                                                 U k u p n o:     100

5.2. Kriteriji za izbor projekata:                                                             vrijednost (%)

- precizno definisanje problema i način njegovog rješavanja………………. 10

- precizno definisanje ciljane grupe i korisnika rezultata projekta…………...           5

- izvodljivost projektnih aktivnosti sa konkretnim utjecajem i mjerljivim

rezultatima…………..……………………………………………………………           10

- teritorijalna pokrivenost ………………………………..………. ..………. …   10

- finansijska izvodljivost predloženog projekta, sa tačno naznačenim

stavkama budžeta……................………………………………………………            10

- kadrovski kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih

projektnih aktivnosti……………………….……………………………………            20

- tehnički kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih

projektnih aktivnosti.......................................................................................       10

- iskustvo u pripremi i realizaciji projekata:

a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta……………………………       4           

b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta……………………...         6

- saradnja sa drugim udruženjima na realizaciji projekta………………………       10

-nosilac projekta obezbijedio sredstva kroz sufinansiranje

od treće strane…………………………………………………………………….        5_____

                                                                                                                 U k u p n o:     100

     

6. FINANSIRANJE:

Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesethiljadaKM), od čega 30.000,00 KM (slovima tridesethiljada KM) za podršku rada i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) za projektne aktivnosti.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja.

Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.

Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana početka realizacije projekta.

 

7. OPRAVDANI TROŠKOVI

Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3.Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

 

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA::

Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:

-       Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;

-       Vanrednom kontrolom.

 

9. PRIJAVA I DOSTAVLJANJE :

Javni poziv se može preuzeti sa službene stranice Ministarstva www.fmt.gov.ba.

 

Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numerisanih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

 

Prijave na Javni poziv se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine

88000 Mostar,

Ante Starčevića b.b. (zgrada Vlade F BiH)

 

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA“ - NE OTVARATI ili

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PODRŠKU RADU UDRUŽENJA U 2019. GODINI“- NE OTVARATI

 

10. ROKOVI:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se ne važećim i neće se razmatrati.

 

11. OBJAVA REZULTATA

Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

 

12. PRAVO PRIGOVORA:

Na Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera može se podnijeti prigovor Federalnom ministru trgovine u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

 

 

 M I N I S T A R

Zlatan Vujanović