Utorak, 20 Mart 2018 16:36

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije u vezi sa carinjenjem robe

Pisani dio stručnog ispita održat će se dana 13.04.2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se dana 5.5.2018. godine (subota) sa početkom u 9,00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat podnosi:

1.Ovjerenu fotokopiju svjedodžbe o završenom školovanju, najmanje SSS (IV stepen).
2.Ovjerenu fotokopiju potvrde ovlaštene ustanove za organizovanje kurseva stranih jezika, o položenom najmanje trećem (III) stepenu stranog jezika, odnosno dokaz više ili visoke škole da je položio strani jezik za VI odnosno VII stepen studija.

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 4.4.2018. godine (srijeda) do 12,00 sati. Prijave se podnose na gornju adresu, sa naznakom «Komisiji za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije».

O uplati naknade troškova, prijavljeni kandidati će se obavijestiti u pisanoj formi.

Sve informacije mogu se dobiti na službenoj internet stranici ministarstva: www.fmt.gov.ba ili pozivom na broj: 036/312-631 ili 312-191.

M I N I S T A R
Zlatan Vujanović