Četvrtak, 05 April 2018 10:40

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

1. Opis

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- podrška udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2018. godinu kroz podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i savjetovanja potrošača.

Javni poziv se raspisuje za:

1. Podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Projekte informisanja i savjetovanja potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeće teme:

2.1. upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača, putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, učešća u TV i radio emisijama, izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala.

2.2. organizirano savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju konkretnih potrošačkih problema.

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Finansiranje projekta je ograničeno do iznos od 10.000,00 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

 

2. CILJEVI:

1. Stvaranje i poboljšanje uslova za rad udruženja kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Finansijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informisanja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova, učešća u TV emisijama, izdavanja informativnih letaka, brošura i ostalih informativnih materijala, kao i savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju pritužbi ili sporova sa trgovcima i/ili davaocima usluga.

 

3. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 32/01).

Prijavu za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu.

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u saradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekat. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definisati udruženje nosilac projekta i učesnici u projektu.

Projekti koji su finansirani iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osovu ovog Javnog poziva, u skladu sa tačkom VIII. Odluka o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača („Službene novine Federabije BiH“broj 41/15).

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finanijske podruške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

4.1.

Prijava za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova po ovom Javnom pozivu se dostavlja na obrascu broj 1. koji je sastavni dio konkursne dokumentacije.

Uz prijavu se dostavlja:

-       Dokaz o registraciji udruženja;

-       Statut udruženja;

-       Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu usvojen od strane Skupštine udruženja;

-       Informacije o prioritetima planiranim i realizovanim aktivnostima za 2018. godinu (zaključno sa 31.05.2018. godine);

-       Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za rad sa potrošačima;

-       Dokaz o evidentiranom broju članova udruženja;

-       Dokaz o prostornim i tehničkim uslovima za djelovanje udruženja

4.2.

Prijava prijedloga projekta se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

Obavezna dokumentacija:

-Prijedlog projekta sa detaljnim obrazloženjem;

-Obrazac 1. „Prijava“, popunjena i ovjerena od strane ovlaštenog lica;

-Obrazac 2. Pregled projekta“

  • -Naziv projekta
  • -Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;
  • -Opis projekta i metodologija realizacije,
  • -Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;
  • -Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu realizaciju;

-Obrazac 3. „Budžet projekta“.

Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi-rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;

-struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);

-Obrazac 4. „Kadrovski kapaciteti“.

Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.

-Obrazac 5. „Tehnički kapaciteti“

Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)

-Obrazac 6. „Iskustvo u realizaciji projekata“

Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):

-Obrazac 7. „Izjava o zajedničkom projektu“

Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja Izjava o zajedničkom projektu treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštenih lica svih uključenih udruženja.

Uz Izjavu o zajedničkom projektu priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definisan oblik saradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.

-Dokaz o registraciji udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Statut udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2017. godinu usvojen od strane skupštine udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2018. godinu (zaključno sa 31.05.2018. godine).

5. KRITERIJI :

Kriteriji za finansiranje i sufinansiranje utvrđeni su Odlukom o kriterijima i postupku finansiranje i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača.

5.1. Kriteriji za podršku radu udruženja:                                      vrijednost (%)

- kadrovski kapaciteti udruženja ……………….. …………………………...   20

- broj evidentiranih članova udruženja ………... …………………………….. 10

- prostorni i tehničkih kapaciteti ………………..……………………………... 20

- realizovane aktivnosti u prethodnoj godini …………………....................   30

- planirane i realizovane aktivnosti u tekućoj godini   ………....................   20

                                                                                                                 U k u p n o:     100

5.2. Kriteriji za izbor prijedloga projekata:                                                       vrijednost (%)

- precizno definisanje problema i način njegovog rješavanja………………. 10

- precizno definisanje ciljane grupe i korisnika rezultata projekta…………...            5

- izvodljivost projektnih aktivnosti sa konkretnim utjecajem i mjerljivim

rezultatima…………..……………………………………………………………           10

- teritorijalna pokrivenost ………………………………..………. ..………. …   10

- finansijska izvodljivost predloženog projekta, sa tačno naznačenim

stavkama budžeta……................………………………………………………              10

- kadrovski kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih

projektnih aktivnosti……………………….……………………………………            20

- tehnički kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih

projektnih aktivnosti.......................................................................................       10

- iskustvo u pripremi i realizaciji projekata:

a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta      ………………………..         4

b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta ……………………..            6

- saradnja sa drugim udruženjima na realizaciji projekta………………………       10

-nosilac projekta obezbijedio sredstva kroz sufinansiranje

od treće strane…………………………………………………………………….        5_____

                                                                                                                 U k u p n o:     100

6. FINANSIRANJE:

Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2018. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesethiljadaKM), od čega 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada KM) za podršku rada i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) za projektne aktivnosti.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja.

Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.

Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana početka realizacije projekta.

7. OPRAVDANI TROŠKOVI

Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3.Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA:

Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:

-       Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;

-       Vanrednom kontrolom.

9. DOSTAVLJANJE :

Jani poziv se može preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva www.fmt.gov.ba.

Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numerisanih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

Prijavu na Javni poziv treba poslati isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine

88000 Mostar,

Ante Starčevića bb (zgrada Vlade)

Prijava na Javni poziv dostavlja se u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja, uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA“ – NE OTVARATI ILI „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PODRUŠKU RADU URUŽENJA U 2018. GODINE“-NE OTVARATI

10. ROKOVI:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i na službenoj internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se ne važećim i neće se razmatrati.

11. OBJAVA REZULTATA

Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera će biti objavljena na službenoj internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

12. PRAVO PRIGOVORA:

Udruženja koja su se prijavila na Javni poziv imaju pravo prigovora na Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera Federalnom ministru trgovine u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke u Službenim novinama Federacije BiH.

M I N I S T A R

Zlatan Vujanović

Obrazac: 1. PRIJAVA

Naziv:

Zahtjev za podršku/

Prijava projekta

Oblast na koju se odnosi projekat

Vrsta projekta: pojedinačni i/ili zajednički

Naziv podnosioca prijedloga projekta (vodeći partner u zajedničkom projektu)

Naziv partnera u projektu

 

Opšti podaci o udruženju

 

Naziv udruženja

 

Sjedište (adresa)

 

Telefon, faks i elektronska pošta

 

Adresa internet prezentacije

 

Broj i datum registracije

 

Podaci o bankovnom računu

 

Ovlaštena osoba

(ime i prezime, funkcija u udruženju

 

Kontakti

(adresa, telefon, faks i e- pošta)

 

Kontakt osoba

(ime, prezime i funkcija u udruženju)

 

Kontakti

(adresa, telefon, faks i e- pošta)

     

Mjesto, datum

M.P.

Ovlašteno lice

  

Obrazac 2. PRIJEDLOG PROJEKTA

Naziv projekta

Opis stanja

Opšti cilj projekta

Indikator

Posebni (specifični) ciljevi projekta

Indikatori

Opis ciljne grupe i efekti projekta na pripadnike ciljne grupe

Metodologija realizacije projekta

Projektne aktivnosti

Dinamički plan realizacije projektnih aktivnosti

Aktivnosti

Period realizacije (u mjesecima)

Kadrovski i tehnički kapaciteti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Institucionalna i finansijska održivost rezultata projekta nakon završetka projekta

Obrazac 3. BUDŽET PROJEKTA

Struktura izvora finansiranja

Izvori finansiranja

Iznos sredstava u KM

1.Sopstvena sredstva

2.Grant sredstva-tekući transferi

3.Ostali izvori (navesti koji i koliko)

Ukupna vrijednost projekta:1+2+3

Budžet projekta

Troškovi-izdaci

Plan troškova-izdataka iz drugih izvora

Plan troškova-izdataka iz financijske potpore FMT

1

2

3

4

1.

Materijalni troškovi-izdaci

(ukupno od 1.1 do 1.6.)

1.1

Režijski troškovi

1.2

Troškovi komunikacija (tel.usluge, internet usluge i poštanske usluge)

1.3

Kancelarijski materijal

 1.4

Zakup (najam prostorija)

 1.5

Usluge knjigovodstvenog servisa

 1.6

Ostali troškovi-izdaci (bankarski troškovi i sl.)

 2.

Troškovi – izdaci za aktivnosti

(ukupno: 2.1. do 2.4.)

 2.1.

Usluge promidžbe

2.2.

Grafičke usluge

2.3.

Izdaci za reprezentaciju

2.4.

Ostali izdaci za aktivnosti (navesti koji i koliko)

3.

Troškovi-izdaci za naknade učesnicima

(ukupno od 3.1. do 3.3.)

3.1.

Naknada voditelju projekta

3.2.

Naknada voditeljima projekta iz udruge

3.3.

Naknada vanjskim saradnicima

4.

Putni troškovi-izdaci

(ukupno od 4.1. do 4.3.)

4.1.

Troškovi-izdaci za dnevnice za sl.putovanja

4.2.

Troškovi za prevoz (javni prevoz)

4.3.

Troškovi za smještaj

U k u p n o: 1+2+3+4

Obrazloženje plana utroška sredstava odobrenih od Federalnog ministarstva trgovine za provođenje Projekta.

Udruženje mora obrazložiti svaku pojedinu stavku za koju je iskazan trošak - izdatak u 4. stupcu - Plan troškova iz finansijske potpore Federalnog ministarstva trgovine.

  1. Materijalni troškovi-izdaci tokom provođenja projekta
  1. 1.Režijski troškovi (troškovi struje, vode, plina i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Troškovi komunikacija (poštanske usluge, telefonske usluge i internetske usluge za

       potrebe provedbe projekta.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Kancelarijski materijal (potrošeni kancelarijski materijal za potrebe provođenja

       projekta)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Zakup (najam) prostorija

       Navesti namjeru najma prostora i opreme za reprezentaciju i provođenje

       projekta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Ostali troškovi-izdaci (bankarski troškovi, fotokopiranje, nabavka stručne literature,....)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Troškovi – izdaci za projektne aktivnosti

2.1. Usluge promidžbe i prezentacije projekta (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u štampi, promidžbeni materijali i sl.)

Navesti metode promidžbe i prezentacije projekta, dinamiku i specifikaciju troškova promidžbe.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Grafičke usluge (grafička priprema, usluge štampanja letaka, brošura, časopisa i sl.)

Navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Troškovi-izdaci reprezentacije vezanih uz organizaciju projektnih aktivnosti.

Navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Ostali troškovi-izdaci za aktivnosti (organizacija aktivnosti, radni materijal za korisnike i sl.

Navesti vrstu i cijenu usluge.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Troškovi – izdaci za naknade

3.1.Naknada voditelju projekta (autorski honorar, ugovor o djelu)

Ime i prezime lica koja će biti angažovana, njihovu stručnu spremu, period u kojem će biti angažovana i iznos naknade.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Naknada voditeljima iz udruge (autorski honorar, ugovor o djelu, ugovor o radu)

Navesti imena i prezimena lica koje će biti angažovana, njihovu stručnu spremu, period u kojem će biti angažirani i naknade za svaku lica pojedinačno.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Naknade vanjskim saradnicima (autorski honorar ili ugovor o djelu)

Navesti imena i prezimena lica koje će biti angažovana, stručnu spremu, broj dana, mjeseci kojima će biti angažovani, te iznos naknade po danu ili mjesecu za svako lice pojedinačno.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Putni troškovi – izdaci za provođenje projekta

4.1. Dnevnice za službena putovanja iskazane u okviru putnih naloga

Navesti broj lica, odredište i svrhu putovanja te vrstu javnog prevoza.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Izdaci za prevoz

Navesti broj lica, odredište, učestalost i svrhu putovanja, te vrstu javnog prevoza.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Izdaci za smještaj

Navesti broj lilca, odredište i broj noćenja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­_____________________________

U obrascu se iskazuju troškovi – izdaci koji se neposredno odnose na provođenje projekta. Ukupan iznos troškova provođenja projekta može se rasporediti do visine kako slijedi:

1. Materijalni troškovi, izdaci najviše do                           15%

2. Troškovi-izdaci za projektne aktivnosti do                   40%

3. Troškovi – izdaci za naknade do                                  30%

4. Putni troškovi do                                                              15%

Mjesto, datum                                       M.P                                                   Ovlašteno lice

                                                                              

Obrazac 4. KADROVSKI KAPACITETI

            Spisak članova projektnog tima koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti:

R.b.

Ime i prezime

Funkcija u projektu

Stručna sprema

Radno iskustvo

Iskustvo u oblasti zaštite potrošača

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Za svakog člana tima navedenog u tabeli prilažemo biografiju.

Za članove tima angažovane izvan udruženja prilažemo

Izjavu o saglasnosti da budu angažovani na realizaciji projekta

Mjesto, datum

M.P.

Ovlašteno lice


Obrazac 5. TEHNIČKI KAPACITETI

R.b.

Neophodni kapaciteti

za realizaciju projekta

Raspoloživost

(da/ne)

1.

2.

3.

4.

5.

Mjesto, datum

M.P.

Ovlašteno lice


Obrazac 6. ISKUSTVO U REALIZACIJI PROJEKATA

R.b.

Naziv projekta

Kratki opis projekta

Ciljna grupa

Period realizacije

Ostvareni rezultati projekta

Izvor finansiranja

1.

2.

3.

4.

5.

           

Mjesto, datum

M.P.

Ovlašteno lice


Obrazac 7. IZJAVA O ZAJEDNIČKOM PROJEKTU

Izjavljujemo da aktivnosti navedene u projektu realizujemo zajednički, na način definisan Ugovorom o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta, koji dostavljamo u Prilogu. U zajedničkom projektu nastupaju slijedeća udruženja:

______________________________

_______________________________

(naziv udruženja)

(pečat i potpis ovlaštenog lica)

_________________________________

______________________________

(naziv udruženja)

(pečat i potpis ovlaštenog lica)