Četvrtak, 01 April 2021 13:10

Mjesečni bilten cijena naftnih derivata mart 2021. godina

U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti oblast cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće podatke o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.

“Mjesečni bilten cijena naftnih derivata“ ovog Ministarstva sadrži navedene podatke i isti su obrađeni i prezentirani u formi tabela, dijagrama i grafikona.

tab1.JPG

 

tab2

 Maloprodajne cijene PREMIUM bezolovnog benzina 95, BAS EN 228- BMB 95 u martu/ožujku 2021. godine niže su za 3,25% u odnosu na mart/ožujak 2020. godine, dok su cijene istog u martu/ožujku 2021. godine, u prosjeku su više za 4,52% u odnosu na prethodni mjesec.

tab3

 

tab4

 

 

Vlada Federacije BiH je regulisala oblast cijena naftnih derivata (n/d) Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož ulja („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/00), prema kojoj se maloprodajne cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: akciza na n/d, naknada za puteve (putarina), te porez na dodatnu vrijednost (17%), obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.

Zakonom o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15°C, i to za:

a) bezolovni motorni benzin 0,35 KM;

b) dizel-gorivo i ostala gasna  ulja 0,30 KM;
c) petrolej (kerozin) 0,30 KM;
d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;
e) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se u ukupnom iznosu od 0,40 KM/litru , od čega je:

a) 0,15 KM po litru proizvoda, odnosno kilogrami tečnog naftnog gasa za puteve, i

b) 0,25 KM po litru proizvoda (od čega se 0,20 KM izdvaja za izgradnju autoputeva     i 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva).

Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

Federalni ministar trgovine je krajem marta 2019. godine donio Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/19), kojim je propisan način, sadržaj i rokovi u kojima benzinske pumpe, radi evidentiranja i praćenja, dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena i marži  (OPC i OPM  obrasci).

U kontekstu navedenog Uputstva bitno je istaći da je Federalno ministarstvo trgovine u junu 2019. godine instaliralo za građane besplatnu mobilnu aplikaciju pod nazivom „FMT FBiH oil info“, s ciljem pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba .