Srijeda, 18 Mart 2020 16:35

Odgovori na najznačajnija pitanja vezana za primjenu Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Na upite vezano za primjenu Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena, V. broj 441/2020 od 16.3.2020. godine i prema kojoj Vlada Federacije BiH kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH propisuje za pojedine proizvode zadržavanje cijena na zatečenom nivou na dan 5.3.2020. godine, dajemo sljedeci odgovor:

U skladu sa odredbama člana 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene Federacije BiH“, br. 40/10 i 79/17), propisano je da se odredbe ovog zakona, kojima se uređuju prava, obaveze i sankcije za trgovca, odgovarajuće primjenjuju i na:

- Pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje i pružanje usluga kada svoje proizvode i usluge prodaju na tržištu.

Nadalje, u članu 25. Zakona propisano je da je trgovac na veliko dužan u svakom skladištu, odnosno u poslovnom prostoru držati i ažurno voditi trgovačku knjigu na veliko.

Zakonom o unutrašnjoj trgovini propisana je članom 63. novčana kazna za prekršaj trgovcu pravnom licu koji ne drži i ne vodi ažurno trgovačku knjigu (član 25.st.3),4) i 5) ovog zakona).

Poznato vam je da je poslovanje proizvođača kao i poslovanje trgovaca propisano i određeno Zakonom o unutrašnjoj trgovini i iz navedenog nema ništa sporno u vezi sa primjenom predmetne Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena, odnosno na koga se ista odnosi.

Dakle, i proizvođači koji svoje proizvode prodaju na tržištu, kao i trgovci na veliko i trgovci na malo dužni su pridržavati se navedene Odluke.

Ukoliko se pravna i fizička lica ne pridržavaju mjera neposredne kontrole cijena (član 4.), u skladu sa Zakonom o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/95 i 70/08), propisane su odgovarajuće novčane kazne.

Nadalje, postavili ste pitanje šta je sa cijenama artikala na dan 5.3.2020. godine, koji su taj dan prodavani po akcijskim cijenama.

U kontekstu navedenog bitno je naglasiti da se navedena Odluka odnosi na redovne cijene, odnosno na cijene tih artikala na dan 5.3.2020. godine bez akcijskog popusta.