Srijeda, 10 Februar 2021 15:46

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period I - XII mjeseca u 2020.godini

Bilansom energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu planiran je plasman naftnih derivata u količini od 1.050.000 tona, od čega je planiran uvoz 1.010.000 tona i 40.000 tona n/d kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije Brod.

 

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-XII mjeseca 2020. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza.

U periodu od I-XII mjeseca 2020. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 1.042.264 tona što je za oko 15,38 % manje u odnosu na isti period 2019. godine kada je uvezeno 1.231.692 tona naftnih derivata.
*Od ukupno uvezene količine nafte i naftnih derivata u 2020.godini određene količine su plasirane izvan Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvoz I XII ND tab1

 

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA  U UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

Uvoz I XII ND tab2

U tabeli 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – XII mjeseca 2020. godine. Najviše naftnih derivata je uvezla Holdina d.o.o. Sarajevo, i to 539.928 t, zatim G-petrol d.o.o.Sarajevo 187.231 tona, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 166.801 tona i Hifa – Oil d.o.o Tešanj ukupno 98.599 tona naftnih derivata.

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-XII MJESECA 2020.GODINE

Uvoz I XII ND tab3

U tabeli br.3 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – XII mjeseca 2020. godine nabavljeno od dobavljača iz RS 54.438 tone n/d dok je u istom periodu 2019. godine nabavljeno 30.796 tona n/d.
Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to 38.096 tona, dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL i Oda Petrol d.o.o. Doboj.