Utorak, 17 Mart 2020 09:52

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 214. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu 16.3.2020. godine, donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Na ovoj sjednici Vlada je na prijedlog federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića donijela Odluku kojom je utvrdila postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH, a kao mjeru ove kontrole propisala je za pojedine proizvode zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020.

Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i na malo.

Ocijenjeno je da navedena situacija može dovesti do značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, te da je potrebno donijeti odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom se utvrđuje postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Kao mjera neposredne kontrole propisuje se za pojedine proizvode zadržavanje cijena na zatečenom nivou odnosno određenom nivou (zatečene cijene).

Razlog za propisivanje navedene mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih trgovaca, sa ciljem zaštite ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

Federalno ministarstvo trgovine će, u saradnji sa nadležnim inspekcijama, udruženjima potrošača i ostalim nadležnim organima, i nadalje vršiti praćenje situacije na tržištu u pogledu snabdijevanja i cijena, te u slučaju opravdanih razloga poduzeti i druge odgovarajuće mjere za svaki oblik eventualnog neprimjerenog i nepoštenog ponašanja trgovaca. Privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su primjenjivati cijene na nivou zatečenom na dan 5.3.2020. godine, kada je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom (COVID-19) u Bosni i Hercegovini.

Ovom odlukom Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji s nadležnim tijelima i inspekcijama kantona,gradova i općina u FBiH, intenzivno prate kretanje cijena, te da u slučajevima eventualnog nezakonitog i neosnovanog povećanja cijena i mogućih zloupotreba, hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i o tome informišu Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

U prilogu ovog saopštenja je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole. OVDJE